The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Frihetens kriterier

Kategori: Biologi, Historia, Högern slår tillbaka, Politik

 
Vad är egentligen förutsättningarna, det yttersta kriterierna, för frihet? Att grundläggande lagar och regler behövs behöver vi inte ens diskutera. Men hur många fler lagar behövs det utöver dessa? Frågar du en libertarian så behövs det egentligen inga fler lagar än de mest grundläggande. Frågar du mig så kan det absolut vara så -under rätt förhållanden. Men vad definierar de ”rätta förhållandena”? Personligen identifierar jag dessa värden som tillit, laglydighet, gemensamma värden och sammanhållning. Ett samhälle präglat av gemensamma värden, god sammanhållning, låg kriminalitet och en nästan familjär anda skapar en hög tillit. Ett sådant samhälle behöver inte särskilt många skrivna lagar då de flesta förstår de sociala koderna, lever efter dessa och litar på att alla andra också gör det. Ett sådant samhälle behöver inte heller någon större övervakningsapparat eller polisväsende då samhället är kapabelt att försvara sig självt. 

Ett gott exempel på detta är USA och deras fria vapenlagar, vars förutsättning för dess existens är just de kriterier jag nämnde ovan. Enligt grundlagsfäderna förutsatte dock konstitutionen att befolkningen var kristen (gemensamma värden). Tyvärr lever vi i en tid där värden som de jag nämnde ständigt undergrävs. USA:s fria vapenlagar blir alltmer ifrågasatta då de anses utgöra ett problem. Det som sällan nämns är att privat vapeninnehav aldrig utgjorde något problem förr. Innan 1990-talets skolmassakrer och eskalerande antal dödsskjutningar var snarare vapnen en del av lösningen på samhällets problem. 

Vad beror undergrävningen på? Det handlar om både kulturella och icke-kulturella orsaker. Hela västvärlden har, men i synnerhet USA, splittrats och polariserats på många olika plan. Kulturmarxism har skapat konfliktytor som inte fanns överhuvudtaget för bara några decennier sedan. De icke-kulturella orsakerna kommer jag till längre fram. 

Den mest betydelsefulla konfliktytan som kulturmarxismen skapat är det mångkulturella/mångetniska samhället. Forskning visar invandringen minskar vår tillit till våra medmänniskor. Det kommer i sin tur minska sammanhållningen, vilket i längden orsakar ett behov av fler lagar. Jag vet att de flesta människor på högerkanten kan acceptera denna tes. Kulturella faktorer är dock inte de faktorerna i allt detta. Nej, vår frihet är inte enbart beroende av en sund kultur utan också av en befolkning som är kapabel att upprätthålla det fria samhället. 

Det du som läsare bör fundera på innan jag går vidare med min poäng är: Är det en slump att frihetens högborg uppstod i Västerlandet och i synnerhet i USA? Är det en slump att världens idéer om frihet kommer ifrån oss? Är det en slump att det var västerländska folk som i någon mening ”uppfann” friheten? Nej, det var ingen slump. Låt mig förklara varför. 

Nyckeln till svaret finner vi i USA. Det intressanta med USA är att landet ger oss en hint om vad som komma skall för vår del. USA har en mångetnisk befolkningen men som har ungefär samma kultur (även om detta över tid förändras genom att nya immigranter inte assimileras). Det finns så klart mindre skillnader beroende på vart de har sitt ursprung men de flesta av dem kallar sig i alla fall amerikaner. Det intressanta med USA blir därmed att rasliga skillnader, i förhållande till livsutfall, blir extra tydliga. Visst, afroamerikanerna har förvisso en helt annan historia än de vita amerikanerna, men nu har det gått såpass lång tid sedan de-segregeringen att historien fått en mindre betydelse. Massvis med studier bekräftar att icke-vita, i synnerhet afroamerikaner, på gruppnivå, tenderar att i högre grad sakna de egenskaper som krävs för att kunna upprätthålla frihetens krav. En större studie från organisationen American Renaissance vid namn The Color of Crime visar att USA:s svarta befolkning är avsevärt mycket mer kriminell än resten av befolkningen och att detta även gäller kriminalitet över rasgränserna.  

En större mängd forskning visar att en stor del av brottsligheten är mer eller mindre ärftligt betingad, det vill säga att risken att du blir kriminell ökar ifall du tillhör en viss raslig grupp. Tre av de mest betydande ärftliga dragen som ökar risken för ett kriminellt liv är exempelvis låg IQ-nivå, dålig förmåga till framförhållning och hög halt av testosteron. Alla dessa drag finner vi överrepresenterade hos den svarta befolkningen oavsett i vilken miljö, eller land, de kommer ifrån. Vad kan vi dra för slutsatser om detta? Jo, vi kan dra slutsatsen att icke-européer har svårare att leva up till de krav som krävs för att ett samhälle skall kunna vara så fritt som möjligt. Ju sämre förmåga ett folk har att uppnå frihetens kriterier desto fler lagar och regler kommer samhället att behöva ha för att hålla ihop. De demografiska förändringarna som just nu pågår i Väst för oss därmed närmare ofriheten. 

Så, nej, det är ingen slump att folken i Väst trotts allt är de friaste. Idéer är dock inte det enda som har betydelse utan också befolkningens förmåga att förvalta dem. Ett historiskt exempel som ytterligare bevisar min tes är Liberias historia. Liberia grundades av vita amerikaner under 1820-talet genom att de skeppade dit frigivna slavar. Den amerikanska regeringen var rädd att frigivna slavar skulle uppmana till slavuppror. Därav valde man att repatriera dem till den nygrundade staten Liberia. Huvudstaden heter än idag Monrovia efter USA:s dåvarande president James Monroe. De vita amerikaner som var med och grundlade landet byggde den nya nationen efter amerikansk förebild och lät år 1847 landet stå på egna ben. Liberia var nu en egen republik med samma statsskick, konstitution och kultur som den amerikanska med den enda skillnaden att befolkningen var helt afroamerikansk. 

Vad hände med Liberia? En av de första sakerna som hände var att americano-liberianerna, benämningen på de f.d slavarna, började förslava de redan existerande svarta stammar som fanns i landet. Slavhandeln pågick fram till slutet på 1920-talet (!) då föregångaren till FN, Nationernas Förbund (NF), ingrep. Landets nya härskare införde dessutom ett apartheidliknande system i landet för att särskilja dem från ursprungsbefolkningen. Den amerikanska konstitutionen förkastades inom kort av landets svarta ledare. Allmän rösträtt infördes först 1944. Liberia har sedan dess grundande präglats av fattigdom och blodiga interna stridigheter. Vissa försöker släta över detta påstående med argument som att amerikanska företag ”exploaterat” landet och dess naturtillgångar. Detta argument förklarar dock inte landets historia av ofrihet och snabba avamerikanisering. Idag är Liberia, enligt Wikipedia, ”på god väg mot att bli en allt mer välfungerande demokrati”. Vi får se hur det blir med det. 

För att återigen gå tillbaka till USA så kan det vara intressant att studera vilka grupper som främst identifierar sig som frihetliga. Sett till politiska sympatier vet vi att det är USA:s vita befolkning som upprätthåller landets tradition av frihet och starka band till konstitutionen. På gruppnivå är det den vita befolkningen som vill bevara en lite statsapparat, låga skatter, färre regleringar och förespråkar mindre övervakning. Det är generellt den vita befolkningen som håller det konstitutionella arvet vid liv. Vita tenderar att välja en minskad trygghet i utbyte mot ökad frihet. Icke-vita tenderar att välja en ökad trygghet i utbyte mot en ökad ofrihet. 

”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge.” 

-Benjamin Franklin  

Den vita andelen av befolkningen är dock minskande. I samma takt som de demografiska förändringarna sker går också USA mot en ökande ofrihet. Successivt har de fria vapenlagarna inskränkts, ett omfattande övervakningssamhälle införts och statsapparaten har svält, oavsett partifärg på presidenten. USA har alltmer blivit något som jag väljer att kalla en ”skuggstyrd” nation. Landet styrs likt en bläckfisk med dess tentakler, men det är inte de folkvalda som utgör huvudet.  

Vad är egentligen nästa steg mot den liberala diktaturen? Nästa steg är inskränkande av yttrandefriheten. Att etablerad media redan är kontrollerad av de som vill oss illa vet vi. Dock tillåter fortfarande systemet att alternativa röster finns till och att dessa utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Fram tills nu. I takt med den traditionella högerns framsteg blir etablissemanget alltmer desperat. Nästa steg är statligt påtvingad politisk korrekthet. Ett uttryck för detta är nationalgardets agerande mot manifestationen Unite the Right som ägde rum i staden Charlottesville i delstaten Virginia nu i lördags. Demonstrationen enade diverse högergrupper med det gemensamma intresset att stoppa USA:s demografiska utveckling. 

 
Trotts att demonstrationen hade fått grönt ljus från federalt håll deklarerade stadens statsledning att demonstrationen var olaglig och att den genast skulle upplösas. Strax därefter uppstod hårda gatustrider mellan vita nationalister och diverse kommunistiska grupper. I motsatts till vad president Trump hävdar så gjorde inte ordningsmakten ett bra jobb. Alt-högern kom dit för att hålla en icke-våldsam manifestation som de hade demokratisk rätt att göra. Vänstern kom dit för att stoppa detta. Inget annat. Trotts rekordmånga poliser, inklusive nationalgardet, lyckades inte polisen hålla de två grupperna i sär. Eller så ville de inte det. Hade polisen gjort sitt jobb hade de avlägsnat vänstern till en plats som gjort det möjligt för manifestationen att fortgå. Så var dock inte fallet. 

Någonting har hänt. Det som hänt är att etablissemanget känner sig såpass hotat att de anser sig behöva använda våldsmonopolet. Detta är en skrämmande varningsklocka till alla er som älskar sin frihet.

Detta, kära läsare, är följden av ett mångetniskt samhälle. Skuggstyret är inte enbart ute efter att krossa det västerländska samhället med hjälp av kulturmarxistiska idékonstruktioner. De är ute efter att förslava oss genom liberal totalitärism. Detta bör alla ni som kallar er ”frihetliga” eller libertarianer ha i åtanke. Ökad ”mångfald” innebär ökad ofrihet. Ju mindre västerländskt Västerlandet blir, ju sämre befolkningen blir på att uppnå frihetens kriterier, desto mindre frihet kan du räkna med att få. 

Bevarandet av Västerlandet är inte enbart en skyldighet gentemot ”de döda, de levande och de ännu icke födda” utan också en förutsättning för att västerlandets folk skall kunna leva i frihet. 

Högermän, från libertarianer till nationalister, förena eder. Leve friheten! 


 

The Swedish Paleocon 

@swedishpaleocon

Kommentera inlägget här: