The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Kulturrevolution från höger -del 5

Kategori: Kulturrevolution, Politik, Taktik

 
Kulturmarxismens grundare betonade gärna vikten av att avlägsna status quo* ur folkets medvetande. Detta gjorde de genom att konstruera nya konfliktytor som de i sin tur indoktrinerade människor i tro på. Indoktrineringen gick ut på att upplysa människor om att de borde vara missnöjda med det rådande samhället. Fanns det inte redan ett missnöje så skapade man ett. Detta tankesätt ökar faran med kulturmarxismen då kampen, likt inom den äldre marxismen, aldrig slutar. Det är ”kampen” som driver samhällsutvecklingen framåt, vilket är en orsak till kulturmarxismens absurda och morbida uttryck. Högern bör inte betrakta ”kampen” som samhällets drivkraft men bör däremot motarbeta status quo i folkets sinnen. 

I någon mening arbetar högern mot status quo ante**, det vill säga mot ett samhälle ”som det var förr”. Detta är dock en haltande jämförelse då status quo ante skulle innebära att man bara vrider tillbaka klockan till ”fem i tolv”, att allt återigen kommer att upprepas och att grundproblemet förblir olöst. 

Nej, högern bör istället arbeta i motsatt riktning. Där vänstern vill skapa konflikt och kaos skall högern skapa fred och stabilitet. Ett samhälle baserat på ständig kamp och strid är varken sunt eller hållbart. Ju absurdare uttryck ”kampen” tar sig, ju längre den frångår den mänskliga naturen, ju mer samhället förfaller på grund av den, ju mer utrymme kommer en framtida opposition att få. Som jag tidigare skrivit på denna blogg så vet vi att naturen segrar i slutändan. Det vi inte vet är hur mycket av vårt arv som kommer att stryka med i egalitärernas svarta hål. 

Den för vår civilisation livsnödvändiga segern mot kulturmarxismen kommer att gå genom att begrava de konfliktytor den skapat. Ett återuppbyggt traditionalistiskt samhälle bygger per automatik på att skapa enighet och stabilitet då det traditionalistiska samhället utgår ifrån människans natur och bygger samhället utifrån dessa premisser, till skillnad från egalitärer som bygger sitt samhälle utefter hur de vill att samhället skall vara utan att ta hänsyn till människans natur. Därav skapar det traditionella samhället en naturlig harmoni i samklang med människans fundamentala karaktär. 

Låt mig utgå från ett exempel. Traditionella sociala lagar och normer finns till av en anledning. De finns där därför att de överlevt en evolutionsliknande process som ibland sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Sociala beteenden som visat sig vara destruktiva för ett civiliserat samhälle har med tiden sållats bort till förmån för konstruktiva idéer. Ett sådant exempel är den traditionella synen på män, kvinnor och deras respektive roller. De finns inte till därför att män skulle ha en irrationell önskan att förtrycka kvinnor. De finns där därför att traditionella könsroller har visat sig framgångsrika historiskt. Det är ingen slump att i princip alla civiliserade samhällen, oberoende av varandra, har haft en likartad syn på de båda könen.  

En traditionell familjesyn, där mannen har huvudansvaret för familjens försörjning och säkerhet, där kvinnan förväntas ha huvudansvaret för barnens uppfostran och hemmets skötsel, är inget förtryck för varken kvinnan eller mannen då det egentligen handlar om att respektive kön skall förväntas ha en roll anpassad efter deras naturliga egenskaper. Traditionella könsroller skapar goda förutsättningar för att respektive kön skall kunna göra det naturen gjort dem mest lämpade för. Det är således inget förtryck av kvinnor ifall samhället är konstruerat till att de inte skall yrkesarbeta i lika hög grad som männen. Ett samhälle där sambeskattning praktiserats, där kvinnors löner är lägre än mannens (även för lika arbete), där de flesta kvinnor inte arbetar när de bildat familj, där färre kvinnor går vidare till högre utbildning är således inget förtryck eftersom det är nödvändigheter för att skapa ett hållbart samhälle. 

Med en feministisk måttstock skulle man i så fall kunna argumentera för att mannen också är förtryckt i ett traditionalistiskt samhälle. Varför skall mannen tvingas att försörja och skydda familjen, bara för att han är man? Svaret är den enkla anledningen att mannen av naturliga orsaker är bättre anpassad än kvinnan till att göra detta. För att skapa ett sunt samhälle behöver vi, som sagt, utgå ifrån människans natur när vi konstruerar vårt samhälle och inte utifrån ett samhällsideal som vi försöker förändra människan efter. Det fungerar helt enkelt inte. 


 
Utifrån tesen att konservativa normer finns till av naturliga skäl kan vi konstatera att många av de konflikter som vänstern skapat inte existerar. Utifrån denna tes vet vi att det inte existerar någon feministisk konflikt mellan kvinnor och män. Denna förståelse bygger dock på en anti-egalitär grundsyn. Utan den blir det omöjligt att motivera exempelvis traditionella könsroller. Förutsätter man att män och kvinnor är fundamentalt jämlika så finns det inga skäl till att inte lika gärna mannen kan dela lika på ansvaret för barn och hushåll.   

För att högern skall kunna bygga ett framtida samhälle på anrika traditionella idéer måste massan göras medveten om att jämlikhet endast existerar som filosofisk idé och saknar grund i naturen. Jag anser att högerns sätt att avlägsna status quo ur massans medvetande bör vara genom att sprida idén om människans ojämlikhet. Massan måste upplysas om att deras iver för jämlikhet i själva verket är skadligt för samhället i sin helhet. Denna kritik tror jag måste framföras bitvis. Inledningsvis bör högern arbeta för att öka medvetenheten om skillnaderna mellan könen då detta tankesätt fortfarande finns intuitivt hos de flesta människor.

Hursomhelst. Min poäng är att om inte folk förstår att de borde vara missnöjda, med säg feminism eller HBTQ-lobbyn, så måste högern upplysa dem om att de borde vara det. Dock skall målet vara att nedmontera alla kulturmarxistiska konfliktkonstruktioner. Dessa kan däremot aldrig nedmonteras genom kompromisser eftersom en kulturmarxist aldrig ger upp. Komihåg att det är kampen som driver utvecklingen. Därav kommer kampen alltid att fortsätta hur många kompromisser som än görs. Den moderna högern tycks ha en föreställning om att vänstern kommer att sänka gardet ifall man kompromissar med dem. Så är inte fallet. Säg att vänstern begär att samhället bör införa abort, homoäktenskap och feminism i förskolan. Även om högern genom kompromiss skulle lyckas stoppa ett par av dessa begär så vore det ändå en förlust då det var vänstern som gick framåt. Även om vänstern inte lyckades ta alla tre steg framåt, tvingades högern backa ett. 

Genom att på anti-egalitär väg gräva ner stridsyxan mellan olika grupper kommer en seger nås hos de bred folklagren som främst söker stabilitet. De flesta är framförallt måna om att leva ett vanligt ”Svensson”-liv och är således inga rättvisekrigare. Därmed inte sagt att våra motståndare kommer att lägga ned sina vapen. Det kommer inte att hända. Men genom att avlägsna det socialliberala status quo ur massans medvetande kommer de kulturmarxistiska krafterna att tappa greppet om de breda folklagren, precis som högern en gång gjorde. 

*Begreppet Status quo betyder ”oförändrat tillstånd”. Innebär att ingen förändring sker.

**Begreppet Status quo ante betyder ”som det var förr/före”.


The Swedish Paleocon 

@swedishpaleocon 

Kommentera inlägget här: